Rada Sołecka

Sołectwo to pomocnicza jednostka gminy, a więc lokalnej wspólnoty samorządowej. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, zaś organem stanowiącym i kontrolującym – zebranie mieszkańców danego sołectwa. Sołtysa wspiera rada sołecka, którą także wybiera zebranie wiejskie. Do obowiązków sołtysa należy reprezentacja sołectwa i zwoływanie zebrań mieszkańców. Sołtys może dokonywać także poboru podatków rolnego i leśnego oraz uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej

Sołtys  oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu

  • Krzysztof Bryndza


Rada Sołecka w składzie:

  • Andrzej Grzyb

  • Wiesław Latusek

  • Henryk Owsiany
  • Tadeusz Osenkowski

  • Roman Perkołup