OSP Poraż

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu została założona w 1926 roku , liczy 51 członków. Należy do Krajowego Systemu Ratowniczego, Decyzją Nr.IX|88 KSRG z dnia 17.05.2005 roku.

http://www.poraz.osp.org.pl

Zarząd OSP Poraż

Prezes – Eugeniusz Paszkiewicz

Wiceprezes –

Naczelnik – Mateusz Latusek

Sekretarz – Tadeusz Osenkowski

Skarbnik – Wiesław Latusek

Gospodarz – Andrzej Sokół

Kronikarz – Tomasz Czech

Członek – Wiesław Kucharski

Członek – Bogusław Mołczan

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Grzegorz Kita

Sekretarz – Grzegorz Kołodziej

Członek – Piotr Komarski

Historia

Początek OSP Poraż

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu powstała w 1926 roku. W tym to roku zwerbowano około 20-tu ochotników, wybrano Zarząd, zarejestrowano i wszystkich przeszkolono. Wyposażenie jednostki zaczęło się od wiader, haków, drabiny drewnianej i tłumicy. A następne dotacje już zorganizowanej Ochrony Przeciw Pożarowej, Towarzystwa Ubezpieczeniowego i ofiarności społeczeństwa pozwoliły na zakup sikawki ręcznej dwu tłokowej umieszczonej na dwu osiowym wozie konnym, beczkowozu jedno osiowego, węży ssawnych i tłocznych, 10-ciu hełmów ozdobnych, toporków i trąbki sygnałowej. Natomiast ze środków własnych wybudowano Remizę drewnianą. Gospodarze sąsiadujący z remizą zobowiązani byli do udzielania zaprzęgu konnego podczas akcji i ćwiczeń a w zamian mieli ulgi w opłatach podatkowych tzw. szarwarkach.

„Doczka”

Ten stan przetrwał do ok. roku 1957, kiedy to Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu otrzymała pierwszy samochód terenowy „DOCZKA” z przyczepką, na której przewożono sikawkę ręczną i pozostały sprzęt. Samochód ten nie był całkowicie sprawny. Jego remontu podjęli się Zdzisław Gierczak pracownik Państwowego Ośrodka Maszynowego w Sanoku i dh. Zygmunt Kubiak, który był mechanikiem i pierwszym kierowcą. Wszystkie prace remontowe przeprowadzane były w drewnianej remizie. Jednak pomimo posiadanej przyczepki był on za mały i kłopotliwe było pomieszczenie całego sprzętu i załogi. Dlatego w roku 1959 po ok. 2-letnim stażu samochód terenowy „DOCZKA” wymieniono na samochód marki „LUBLIN”, zakupiony w MSW w Warszawie. Samochód ten pochodził z Jednostki Wojskowej. Posiadał on kabinę i niezabudowaną skrzynię ładunkową z burtami.

Dodatkowo OSP Poraż otrzymała nową motopompę „LEOPOLIĘ” M8/8 i doposażona została w węże tłoczne, hełmy bojowe oraz mundury „moro”, pochodzące już z Komendy Rejonowej w Lesku. Dodatkowo zamówiono mundury wyjściowe.

Jako jednostka typu „S1” stopniowo doposażyła się w sprzęt i narzędzia do obsługi samochodu i motopompy oraz mundury wyjściowe i czapki.

Remiza

Ok. roku 1965 po przeprowadzeniu przeglądu stanu drewnianej remizy Gromadzka Rada podjęła uchwałę o wybudowaniu nowej już murowanej. Nową remizę wybudowano w tym samym miejscu, a znajdowało się w niej trzy pomieszczenia: garaż, magazyn mundurowy i świetlica zebrań.

Jubileusz 50-lecia OSP Poraż

25 lipca 1976 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu obchodziła jubileusz 50-lecia powstania jednostki. Ze względu na napiętą sytuację i wszelkie zakazy panujące w państwie uroczystość ta zorganizowana została na własną odpowiedzialność. Z tej okazji Naczelnik Gminy w Tarnawie Górnej na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1956 roku w sprawie ustanowienia wzorów sztandarów Straży Pożarnych nadał sztandar jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej dla Polski Rzeczypospolitej Ludowej i jej Obywateli. Sztandar został wykonany przez Siostry Zakonne w Miejscu Piastowym. Na uroczystość tą zaproszono jednostki z sąsiednich miejscowości. Odznaczono zasłużonych druhów, odznaczono sztandar Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa i przekazano jednostce. W następnych dniach sztandar został poświęcony w kościele podczas uroczystej mszy św. przez miejscowego proboszcza ks. Edwarda Ferusia i kolejny raz zaprezentowany podczas przemarszu kompanii honorowej z kościoła do remizy.

„ŻUK”

W roku 1978 dzięki Wojewódzkiej Komendzie wysłużonego „LUBLINA” zamieniono na nowy samochód marki „Żuk”. Otrzymano też drugą motopompę „POLONIĘ” M8/8 i kilka odcinków węży.

Otrzymanie nowego samochodu pożarniczego i dodatkowego sprzętu wpłynęło na mobilność jednostki a zarazem i na zwiększenie szeregów ochotników. Dlatego w roku 1982 podjęto decyzję o budowie basenu ppoż. na poraskim potoku. Wymiary zbiornika wynosiły 25 m x 15 m, kubatura i powierzchnia użytkowa 450,80 m3. Całość zabudowy o powierzchni 375 m2 ogrodzono słupami zabetonowanymi w stopach fundamentowych oraz drutem stalowym.

Remiza murowana

W roku 1984 podjęto decyzję budowy nowej Strażnicy. Władze PSP udokumentowały potrzebę, a władze samorządowe ujęły w swoje inwestycje pod warunkiem sfinansowania w 30 % całego przedsięwzięcia przez społeczność Poraża. Wybrano Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka, którego przewodniczącym był dh. Eugeniusz Paszkiewicz oraz zastępcą Roman Kardasz i Roman Bryndza. Przez 3 lata wśród społeczności Poraża zbierano przez wybrane grupy datki na budowę. Kolejne środki pozyskano po odbytych dwóch delegacjach w Krośnie u Wojewody Podkarpackiego. Projekt budowy wykonał Architekt Gminny Zbigniew Dąbrowski.  Inspektorem całej budowy był p. Kudlik a funkcję majstra nadzorującego całość prac pełnił dh. Kazimierz Krawczyk. Budowę zakończono dopiero w roku 2001.

4 czerwca 1986 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krośnie w uznaniu zasług dla rozwoju Województwa Krośnieńskiego nadało OSP w Porażu Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Krośnieńskiego.

Dalszy rozwój jednostki

W 1992 r. ze względu na średnią wieku członków, która przekraczała 40 lat, Zarząd OSP Poraż podjął decyzję o założeniu drużyny młodzieżowe, która liczyła 9 członków. Cała jednostka liczyła 28.  Ze względu na niższy standard sprzętu jednostka rzadziej wzywana była do akcji ratowniczo-gaśniczych. Jednak w celu zapobiegania pożarom i w przypadku ich wystąpienia prowadzone były przez członków czynnych i drużyny młodzieżowej działania ćwiczebne z użyciem motopompy oraz ćwiczenia sprawnościowe na miejscowym stadionie. Pozwoliło to 29 sierpnia 1993 r. na zajęcie II miejsca na Zawodach Sportowo-Pożarniczych Gminy Zagórz. Kolejnymi osiągnięciami było zajęcie 5 września 1993 r. III miejsca w I Rejonowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Rejonu Bieszczadzkiego w Lesku, I miejsca przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 14 maja 1995 r. w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Gminy Zagórz w Porażu, II miejsca w Rejonowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lesku 23 czerwca 1996 r.

Wybory i zmiany

W roku 2001 po posiedzeniu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zmienił się nieco skład Zarządy OSP. Nowym prezesem OSP został wybrany druh Eugeniusz Paszkiewicz, a skarbnikiem druh Wiesław Latusek. Funkcję naczelnika nadal sprawował druh Jan Mołczan a sekretarza druh Kazimierz Mołczan. Ponadto druha Tadeusza Ligęzę wybrano jako członka Zarządu a opiekę nad całą remizą i sprzętem nadal trzymał gospodarz druh Karol Nowak również członek Zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej od wielu lat pozostawał bez zmian i kolejny raz wybrano dh. Zbigniewa Szajnowskiego a członkami zostali: dh. Edward Kowalski i dh. Adam Mołczan.

Jubileusz 75-lecia OSP Poraż

Rok 2001 to także rok, który obfitował w bogate wydarzenia w Stowarzyszeniu Ochotniczych Straży Pożarnych. Po pierwsze Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych obchodziło jubileusz 80-lecia powstania Związku. Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu 8 lipca obchodziła Jubileusz 75-lecia powstania jednostki. Uroczystość ta zbiegła się z poświęceniem i uroczystym oddaniem do użytku wykończonego już Domu Strażaka. Cała uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.00 zbiórką pododdziałów na miejscowym stadionie i przemarszem na plac przy Domu Strażaka. O godz. 14.15 rozpoczęli mszę św. polową. Po zakończeniu mszy św. księża koncelebrujący dokonali poświęcenia budynku „Domu Strażaka”. Z okazji tej uroczystości odznaczony został przez prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP druha Janusza Koniecznego sztandar OSP w Porażu Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Była to również okazja by zadość uczynić starszym druhom oraz zachęcić młodych: 7-mu druhom wręczono Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, 5-ciu druhom wręczono Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, 5-ciu druhom wręczono Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa i 3-m druhom Odznakę Wzorowego Strażaka.

Akcje ratownicze

W roku 2001 OSP w Porażu została znacznie odmłodzona. Jednostka liczyła 42 druhów czynnych i 7 honorowych. Na bieżąco uzupełniano drużynę młodzieżową do 10-ciu, która corocznie brała udział w Gminnych Eliminacjach Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie. Dzięki dużemu zaangażowaniu 2 września drużyna OSP Poraż zajęła I miejsce w Gminnych Zawodach Pożarniczo-Sportowych w Łukowem. Ze względu na przebudowę miejscowego stadionu przygotowania do zawodów odbywały się w bardzo trudnych warunkach. Rok 2001 to także rok, który nie szczędził pracy dla jednostek na terenie Gminy Zagórz. Jednostka OSP w Porażu brała udział w akcji powodziowej na rzece „Osława”, a dwa dni później ulewne deszcze spowodowały wylew poraskiego potoku, gdzie potrzeba było ochraniać budynki oraz wypompowywać wodę z zalanych studni. Po wielu spokojnych latach także w 2001 r. w Porażu miały miejsce dwa pożary stodół znajdujących się na obrzeżach. Ze względu na trudności dojazdu i brak zbiorników wodnych podstawowymi siłami były profesjonalne jednostki posiadające beczkowozy. Jednostka OSP w Porażu pełniła rolę wspomagającej.

„STAR 244″

W roku 2002 Jednostka OSP Poraż liczyła 45 druhów w tym 11 honorowych, 11 powyżej 50 roku życia oraz 23 czynnych w wieku 18-50 lat. Położono nacisk na wyszkolenie w kierunku którym OSP Poraż musiała nadrabiać straty. Podstawowe wyszkolenie ukończyło 6-ciu druhów. Szkolenie na pewno zaowocowało dzięki temu 21 lipca 2002 r. drużyna OSP drugi raz z kolei zajęła I miejsce w Zawodach Pożarniczo-Sportowych na szczeblu gminnym w Zagórzu. Na szczeblu powiatu 11 sierpnia 2002 r. głównie za punkty karne drużyna zajęła dopiero XI miejsce. W tym też roku w Jednostce Wojskowej w Kłodzku za środki własne i samorządowe zakupiono samochód skrzyniowy „STAR 244”, który w przyszłości planowano oddać do karasacji. W roku 2003 druh Paweł Niemczyk jako pierwszy w jednostce ukończył kurs ratownika przedmedycznego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP „Kirowy Gościniec” w Kościeliskach Kiry koło Zakopanego z wynikiem pozytywnym.

Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej

Szczególną uroczystością w tym roku było Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii. Wysłużony „Żuk” z załogą druhów pilotował przyjazd, wjazd czynny udział przy dekoracji trasy, kościoła i budynków. W 2003 r. Gmina Zagórz nie organizowała Zawodów Pożarniczo-Sportowych. Natomiast zorganizowane były ćwiczenia: współdziałanie jednostek OSP z PSP na obiektach Spółek prowadzących działalność o dużym zagrożeniu ogniowym w Zasławiu. Ćwiczenia uzyskały ocenę pozytywną.

Doposażanie jednostki

Jedynym osiągnięciem w 2003 r. było zajęcie 6 lutego II miejsce przez druha Tomasza Kubiaka w I Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Sanockiego w Sanoku. Dzięki otrzymanej dotacji z Zarządu Głównego w 2003 r. samochód „STAR 244” przekazany został do karasacji Przedsiębiorstwu Specjalistycznemu „bocar” w Korwinowie pod Częstochową. Trudniej było zebrać pozostałe środki, które przekraczały jeszcze 50 % wartości. Skierowane prośby do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Rady Sołeckiej rozpatrzone zostały pozytywnie i samochód został wypłacony. Dlatego 4 lipca 2004 roku samochód uroczyście poświęcono i przekazano do użytku, który zastąpił wysłużonego już „Żuka”, przekazanego OSP w Średnim Wielkim. Średni samochód pożarniczy „STAR 244” z napędem 4×4 i silnikiem wysokoprężnym o mocy 110 kW wyposażony jest w autopompę EURO 20/10. Ponadto samochód wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 2500 l wykonany z blachy chromo-niklowej jako jedyny na terenie Gminy Zagórz przystosowany do przewożenia wody pitnej, działko wodne, szybkie natarcie, 6-osobową kabinę w układzie 1+1+4, szperacz oświetleniowy, zespolone urządzenie rozgłoszeniowo- alarmowe „ELFIR”, wytwarzające cztery główne rodzaje sygnałów dźwiękowych o różnych brzmieniach z dołączonym mikrofonem pozwalającym włączenie się z emisją sygnału mowy oraz sterujący sygnałami świetlnymi oraz światła impulsyjne.

Podstawowym szkoleniem młodych druhów w roku 2004 były ćwiczenia przed zawodami pożarniczo-sportowymi na miejscowym stadionie, które pozwoliły na zajęcie premiowanego III miejsca na 10 drużyn startujących. W 2004 r. OSP Poraż liczyła 52 druhów w tym 14 honorowych, a 2 z honorowych odeszło na wieczny odpoczynek.

Włączenie jednostki do KSRG

Rok 2005 dla jednostki OSP w Porażu był rokiem pełnego zadowolenia ponieważ jako trzecia w Gminie Zagórz Decyzją nr IX/88 KSRG została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w dowód uznania za dotychczasową mobilność, dobrą działalność i odpowiednie już wyposażenie w sprzęt. W 2005 r. OSP Poraż dwukrotnie przeprowadziła ćwiczenia na terenie własnym i raz we współpracy z OSP Niebieszczany w Niebieszczanach.

Stan jednostki liczył 51 druhów w tym 15 honorowych. W roku 2006 szeregi druhów OSP w Porażu zasilono 10 nowymi ochotnikami. Nowa siła pozwoliła na zajęcie III miejsca w Zawodach pożarniczo-sportowych na szczeblu gminnym. Wykonano szereg prac remontowych: zmodernizowana została zastawka na potoku dostarczająca wodę do basenu p-poż., odmalowano garaż na samochody a posadzkę wyłożono płytkami.

„Gazella”

Najważniejszym zakupem w roku 2006 był lekki samochód ratowniczo-gaśniczy „GAZELA” o masie całkowitej do 3,5 t zbudowany na podwoziu GAZ-a z napędem 4×4 zakupiony w firmie „MOTO-TRUCK” w Kielcach. Wyposażony jest w silnik wysokoprężny 4-ro suwowy z turbodoładowaniem i intercoolerem. Samochód typu furgon 7-osobowy w układzie 1+2+4 posiada drzwi boczne przesuwe, przedział ładunkowy z tylnymi dwuskrzydłowymi drzwiami oraz zespolone urządzenie rozgłoszeniowo alarmowe „ELFIR” i przewoźny radiotelefon „Motorola”. Jest on niezbędny do spełnienia wymogów wyposażenia jednostki wchodzącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W roku 2007 OSP Poraż liczy 53 członków w tym 17 honorowych. Główne działania jednostki w roku 2007 skupiały się wokół nowego samochodu. Zakupioną „GAZELĘ” doposażono w pompę do brudnej wody, agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy. Ponadto na wyposażeniu jednostki znajduje się zakupione dwie radiostacje nasobne „Motorola”, które pozwalają utrzymać stałą łączność podczas prowadzenia ćwiczeń jak i samych akcji ratunkowych.

Dzięki uzyskanym środkom od władz samorządowych zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe, zewnętrzne wyjścia ewakuacyjnego, oraz drzwi garażowe do obydwóch boksów otwierane mechaniczne, także sterowane pilotem.