Aktualności

NASTĘPNY KURS W PORAŻU.
Projekt „Profesjonalny strażak – bezpieczne społeczeństwo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.05.00-18-004/10-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie, organizacji szkoleń oraz udziału Beneficjentów Ostatecznych w szkoleniach w ramach projektu „Profesjonalny strażak – bezpieczne społeczeństwo”.
2. Projekt „Profesjonalny strażak – bezpieczne społeczeństwo”, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2011r. do 31.05.2011r. na terenie województwa podkarpackiego, powiat sanocki, gmina Zagórz.
3. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 20 strażaków/strażaczek, w zakresie nabycia nowych uprawnień obsługi pilarek oraz ratownictwa medycznego do końca trwania projektu, zamieszkałych w Gminie Zagórz.
4. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL.09.05.00-18-004/10-00 o dofinansowanie projektu „Profesjonalny strażak – bezpieczne społeczeństwo” z dnia 18 lutego 2011r., zawartą pomiędzy Bieszczadzkim Forum Europejskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

§ 2
Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
•Projekt: „Profesjonalny strażak – bezpieczne społeczeństwo”
•Beneficjent: Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku
•Biuro Projektu: 38-600 Lesko, ul. Mickiewicza 17
•Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej.
§ 3
Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
a) Osoba nieaktywna zawodowo/pracująca/ucząca się – weryfikacja na podstawie oświadczenia składanego przez beneficjanta
b) Zamieszkałe na terenie powiatu sanockiego, gmina Zagórz – weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz kserokopii dowodu osobistego.
c) Zrzeszeni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz.

§ 4
Sposób rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans (co najmniej 2 kobiety).
2. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona do momentu zapewnienia pełnej listy szkoleń.
3. Planowana liczba osób zakwalifikowanych do projektu wyniesie 20.
4. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest dokonanie zgłoszenia listownie lub osobiście w Biurze Projektu codzienne w godzinach 7.30-15.30. Wszystkie osoby zgłaszające swój udział w projekcie zobowiązane są dostarczyć kompletną dokumentację wymaganą zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym uzupełniony Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie, podpisany Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz odpowiednie oświadczenia do siedziby Beneficjenta.
5. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin uczestnictwa w Projekcie można odebrać w siedzibie Beneficjenta (Biuro Projektu).
6. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych, wydawane będzie potwierdzenie ich przyjęcia z dokładną datą i godziną wpływu.
7. Rekrutacja rozpocznie się w dniu 1 lutego 2011r. i będzie trwać do momentu zapewnienia pełnej liczby uczestników szkoleń.
8. Dokumenty złożone następnego dnia po zamknięciu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu.
9. Na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych zostanie utworzona lista BO (uczestników kursu).
10. Wnioskodawca zakłada uczestnictwo 5 osób z 20 rekrutowanych w dwóch kursach (5 osób będzie rekrutowanych na podstawie pisemnej opinii Prezesa OSP).

§ 5
Szkolenia

1. BO zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do uczestnictwa w bezpłatnych kursach realizowanych w ramach Projektu.
2. Szkolenia będą przeprowadzone w następujących terminach:
- „Kurs pilarza” – luty, marzec, kwiecień 2011r.
- „Kurs- Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” -marzec, kwiecień. maj 2011r.
3. W trakcie trwania szkolenia przewidziany jest bezpłatny poczęstunek dla uczestników projektu.
4. W ramach projektu BO mają zapewnione materiały szkoleniowe. Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa.
5. Absencja na szkoleniach nie może przekraczać 20% czasu trwania danego szkolenia. W przeciwnym razie – będzie to uznane za rezygnację BO z udziału w Projekcie.
6. Uczestnicy projektu są zobowiązani do podpisywania listy obecności na zajęciach.
7. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Beneficjenta Ostatecznego spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach jest pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych.
8. Uczestnik projektu, który nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczony z udziału w Projekcie.

§ 6
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

1. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkoleń, jest on zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

§ 7
Monitoring Beneficjentów Ostatecznych

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet (przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkoleń).
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się podać dane niezbędne Beneficjentowi do wypełnienia kwestionariusza PEFS.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania instytucjom zaangażowanym w realizację Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu uczestnictwa” należy do Wnioskodawcy w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.
3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2011r.
5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

Poniżej materiały do rozpakowania.

Strazak

Dodaj komentarz

Spam Protection by WP-SpamFree