Aktualności

SZKOLENIE STRAŻAKÓW W PORAŻU !!!


Bieszczadzkie Forum Europejskie 1 lutego 2011 roku rozpoczęło realizację projektu „Profesjonalny strażak – bezpieczne społeczeństwo” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt zakończy się 31 maja 2011r.

Mieszkańcy terenów wiejskich coraz częściej są inicjatorami takich działań lokalnych, które umożliwiają im zdobycie lub podwyższenie umiejętności. Taką grupę tworzą strażacy/strażacki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz. Jednostka skupia w swych szeregach 66 członków – 6 kobiet i 60 mężczyzn (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 12 członków – 2 kobiety i 10 mężczyzn). Niestety barierą do zwiększonej aktywności członków OSP są niskie dochody i niedostateczne kwalifikacje zawodowe. Poprzez działanie projektowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego widzą szansę na zwiększenie mobilności zawodowej oraz znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców swojego terenu, ale również terenów nawiedzanych coraz częściej kataklizmami (powodzie, pożary itp.).

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 20 strażaków/strażaczek, w zakresie nabycia nowych uprawnień obsługi pilarek oraz ratownictwa medycznego do końca trwania projektu, zamieszkałych w Gminie Zagórz.

Projekt adresowany jest do strażaków i strażaczek zrzeszonych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Porażu, którzy chcą podnieść swoją wiedzę z zakresu obsługi pilarek spalinowych i ratownictwa medycznego.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w biurze projektu (38-600 Lesko, ul. Mickiewicza 17) oraz drogą elektroniczną www.bfe-lesko.pl Niemniej jednak po zakwalifikowaniu do projektu drogą elektroniczną beneficjent będzie zobowiązany do osobistego stawiennictwa w biurze projektu w celu podpisania dokumentów rekrutacyjnych oraz przedłożenia ksera dowodu osobistego.

Planowane przedsięwzięcie bezpośrednio wpisuję się w cel i uzasadnienie działania zawarte w szczegółowym opisie priorytetów Programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz jest lokalną inicjatywą skierowaną bezpośrednio do grupy 20 strażaków/strażaczek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gmina Zagórz.

Plakat
info na strone

Dodaj komentarz

Spam Protection by WP-SpamFree