AktualnościDOTACJA NA ZAŁOZENIE WŁASNEJ FIRMY

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku zaprasza mieszkańców powiatów: leskiego i sanockiego do udziału w projekcie „Uwierz we własny sukces” realizowanym w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2010 r. – 31.08.2012 r..

Celem projektu jest uzyskanie przez osoby z terenu powiatu leskiego i sanockiego nowego i trwałego zatrudnienia w ramach własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu jego uczestnik może skorzystać ze:
 szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 indywidualnego doradztwa związanego z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa,
 wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej do 40 tyś PLN
 oraz wsparcia finansowego w postaci dotacji pomostowej na okres 6 miesięcy (do 1 tyś PLN/ miesiąc) z możliwością jej wydłużenia na kolejne 6 miesięcy (do 1 tyś PLN/miesiąc).

Wsparcie szkoleniowo-doradcze przeznaczone jest dla 90 uczestników projektu i obejmować będzie:
 cykl szkoleń uwzględniających zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej – 64 h lekcyjnych
 doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – 5 h dla jednego uczestnika projektu
 doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 3 h dla jednego uczestnika projektu

Wsparcie finansowe:
 w postaci dotacji inwestycyjnej ułatwiającej sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa otrzyma 54 uczestników projektu
 w postaci dotacji pomostowej przeznaczonej na wspomaganie nowego przedsiębiorcy w pierwszych sześciu miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej otrzyma 54 uczestników projektu
 przedłużone wsparcie pomostowe otrzyma 6 uczestników projektu

Udzielone środki finansowe (w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego) stanowią pomoc de minimis.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu) w tym
w szczególności:
 osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
 kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,
 osoby do 25 roku życia,
 osoby po 45 roku życia,
 osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tyś. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można uzyskać na stronie internetowej Bieszczadzkiego Forum Europejskiego, w Biurze Projektu w Lesku przy ul. Mickiewicza 17 lub pod numerem telefonu 605847337.

Uwierz we własny sukces

Dodaj komentarz

Spam Protection by WP-SpamFree